تقویت کننده ها

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
EM-DR1-AD-24-TB-28V/V

EM-DR1-AD-24-TB-28V/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

OPTICAL ISOLATOR MODULE DUAL

در انبار: ۳۴۳

$349.65000

BX-24-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V

BX-24-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

BROADCASTER WITH OPTICAL ISOLATO

در انبار: ۱۹۳

$672.00000

BX-5-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V

BX-5-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

BROADCASTER WITH OPTICAL ISOLATO

در انبار: ۱۹۳

$672.00000

BX-5-IC/5-IC/5-IC/5-IC/5

BX-5-IC/5-IC/5-IC/5-IC/5

Sensata Technologies – BEI Sensors

BROADCASTER WITH OPTICAL ISOLATO

در انبار: ۱۹۳

$672.00000

60003-007

60003-007

Sensata Technologies – BEI Sensors

ELECTRONIC MOD ANTIDITHER

در انبار: ۳۴۲

$350.00000

EM-DR1-QS-24-TB-USB

EM-DR1-QS-24-TB-USB

Sensata Technologies – BEI Sensors

OPTICAL ISOLATOR QUAD TO USB 24V

در انبار: ۲۱۴

$606.90000

EM-DR1-IS-5-RTB-28V/OC

EM-DR1-IS-5-RTB-28V/OC

Sensata Technologies – BEI Sensors

OPTICAL ISOLATOR MODULE DUAL

در انبار: ۱۹۴

$668.85000

BX-15-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V

BX-15-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

BROADCASTER WITH OPTICAL ISOLATO

در انبار: ۱۹۳

$672.00000

BX-24-DB/V-IC/V-IC/V-IC/V

BX-24-DB/V-IC/V-IC/V-IC/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

SIGNAL BRDCSTER FOR ENCODER SNSR

در انبار: ۱۸۶

$750.75000

BX-24-DB/V-DB/V-IC/V-IC/V

BX-24-DB/V-DB/V-IC/V-IC/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

BROADCASTER AMP FOR BEI ENCODER

در انبار: ۱۶۸

$829.50000

BX-24-DB/V-DB/V-DB/V-DB/V

BX-24-DB/V-DB/V-DB/V-DB/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

INTERFACE MODULE 24V FOR ENCODER

در انبار: ۱۵۱

$987.00000

EM-DR1-AD-15-TB-28V/V

EM-DR1-AD-15-TB-28V/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

ISOLATOR MODULE FOR ENCODER 15V

در انبار: ۳۷۶

$292.13000

BX-5-DB/V-DB/V-DB/V-DB/V

BX-5-DB/V-DB/V-DB/V-DB/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

INTERFACE MODULE 5V FOR ENCODER

در انبار: ۱۵۱

$987.00000

EM-DR1-QS-5-TB-USB

EM-DR1-QS-5-TB-USB

Sensata Technologies – BEI Sensors

OPTICAL ISOLATOR QUAD TO USB 5V

در انبار: ۲۱۴

$606.90000

BX-15-DB/V-DB/V-IC/V-IC/V

BX-15-DB/V-DB/V-IC/V-IC/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

BROADCASTER AMP FOR BEI ENCODER

در انبار: ۱۶۸

$829.50000

EM-DR1-AD-5-TB-28V/V

EM-DR1-AD-5-TB-28V/V

Sensata Technologies – BEI Sensors

ISOLATOR MODULE FOR ENCODER 5V

در انبار: ۳۷۶

$292.12000

EM-DR1-QS-15-TB-USB

EM-DR1-QS-15-TB-USB

Sensata Technologies – BEI Sensors

ISOLATOR MODULE USB CONVERT 15V

در انبار: ۲۱۴

$606.90000

BX-5-IC/V-IC/V-IC/5-IC/5

BX-5-IC/V-IC/V-IC/5-IC/5

Sensata Technologies – BEI Sensors

BROADCASTER AMP FOR BEI ENCODER

در انبار: ۱۹۳

$672.00000

EM-DR1-SS-S3-TB-USB

EM-DR1-SS-S3-TB-USB

Sensata Technologies – BEI Sensors

OPTICAL ISOLATOR MODULE USB

در انبار: ۲۱۴

$606.90000

60013-007

60013-007

Sensata Technologies – BEI Sensors

OPTICAL ISOLATOR MODULE

در انبار: ۲۰۹

$620.55000

Top